top of page
Podmínkou není žádný předchozí kurz. Záleží jen na Vás jakým způsobem se na profesní zkoušku připravíte. Profesní zkouška je skládána podle požadavků hodnotících standardů Ministerstva zdravotnictví před autorizovanou osobou.
Profesní zkouška  Vás opravňuje k vydání živnostenského listu bez odpovědného zástupce (garanta) ihned po úspěšně složené zkoušce. Profesní zkouška Vás opravňuje k výkonu profese samostatně. Zkouška dokládá Vaše vzdělání v oboru. Nahrazuje výuční list.
Každý, kdo má dostatečné znalosti z oboru v rozsahu hodnotícího standardu NSK, který naleznete na www.národnikvalifikace.cz pod profesní kvalifikací 

Po úspěšném složení zkoušky Vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s Evropskou platností a státním znakem.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace:

  • je legitimní způsob, jak prokázat praxí získané znalosti a dovednosti

  • umožňuje vykonávat Vaši profesi ve všech zemích EU

  • získat živnostenský list (ruší se nutnost mít garanta)

Osvědčení úplné profesní kvalifikace nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Není nutné mít odborného garanta.

VZOR OSVÉDČENÍ
 

Pri úspěšně složení zkoušku,  e možnost bezplatně získat tzv. „Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“.

Dodatek je součástí dokumentů Europass. Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací.

Svým pojetím a obsahem Dodatek napomáhá porozumění a rozšiřuje možnost uznání profesní kvalifikace ve vazbě na certifikát, vystavený zájemci autorizovanou osobou na základě úspěšného složení zkoušky. Uplatní se při hledání práce na pracovním trhu v České republice i v zahraničí.

Dodatek o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce může jednoduchým způsobem vygenerovat každá autorizovaná osoba využívající Informační systém pro kvalifikace autorizace, případně je možné jej získat prostřednictvím centra Europass.

 

EVRO PAS VZOR
bottom of page